Dzhenyo Dzhenev portfolio

Geocon Brand Identity

Visit online

Creating a new brand identity for a software company.

Work in progress.

Role
Branding, Identity